Description

Efl UI flip mode

Fields

 • rotate_y_center_axis - Rotate Y center axis flip mode
 • rotate_x_center_axis - Rotate X center axis flip mode
 • rotate_xz_center_axis - Rotate XZ center axis flip mode
 • rotate_yz_center_axis - Rotate YZ center axis flip mode
 • cube_left - Cube left flip mode
 • cube_right - Cube right flip mode
 • cube_up - Cube up flip mode
 • cube_down - Cube down flip mode
 • page_left - Page left flip mode
 • page_right - Page right flip mode
 • page_up - Page up flip mode
 • page_down - Page down flip mode
 • cross_fade - Cross fade flip mode

Signature

enum Efl.Ui.Flip.Mode {
  rotate_y_center_axis: 0,
  rotate_x_center_axis,
  rotate_xz_center_axis,
  rotate_yz_center_axis,
  cube_left,
  cube_right,
  cube_up,
  cube_down,
  page_left,
  page_right,
  page_up,
  page_down,
  cross_fade
}

C signature

typedef enum {
  EFL_UI_FLIP_ROTATE_Y_CENTER_AXIS = 0,
  EFL_UI_FLIP_ROTATE_X_CENTER_AXIS,
  EFL_UI_FLIP_ROTATE_XZ_CENTER_AXIS,
  EFL_UI_FLIP_ROTATE_YZ_CENTER_AXIS,
  EFL_UI_FLIP_CUBE_LEFT,
  EFL_UI_FLIP_CUBE_RIGHT,
  EFL_UI_FLIP_CUBE_UP,
  EFL_UI_FLIP_CUBE_DOWN,
  EFL_UI_FLIP_PAGE_LEFT,
  EFL_UI_FLIP_PAGE_RIGHT,
  EFL_UI_FLIP_PAGE_UP,
  EFL_UI_FLIP_PAGE_DOWN,
  EFL_UI_FLIP_CROSS_FADE
} Efl_Ui_Flip_Mode;