Description

Type of strikethrough style

Since 1.20

Values

 • type - Strikethrough type

Signature

@property strikethrough_type @pure_virtual {
  get {
    values {
      type: Efl.Text.Style.Strikethrough_Type;
    }
  }
  set {
    values {
      type: Efl.Text.Style.Strikethrough_Type;
    }
  }
}

C signature

Efl_Text_Style_Strikethrough_Type efl_text_strikethrough_type_get(const Eo *obj);
void efl_text_strikethrough_type_set(Eo *obj, Efl_Text_Style_Strikethrough_Type type);

Implemented by

 • Efl.Text.Style.strikethrough_type